Your Lab is een project van Stichting Biography Foundation. Die stichting heeft een ANBI-status; dat betekent dat de programma's die we organiseren het algemeen nut dienen. Onze stichting is CRKBO geregistreerd en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. We richten ons op het ontwikkelen van een meer verbonden samenleving waarin iedereen een stem heeft en kan bijdragen. De samenleving raakt steeds verder opgedeeld met het gevaar op polarisatie en verharding. Door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en gezamenlijk aan de slag te gaan met sociaal, maatschappelijke projecten, ontstaan er verdiepende inzichten; op persoonlijke niveau maar ook maatschappelijk. Onze financiële gegevens zijn openbaar. Hier vind je de meest recente informatie, waaronder de financiën over 2022: a2-jaarrekening-2022-stichting-biography-foundation.pdf

Verstilling

Ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat we het ene moment niet voor mogelijk hielden, is het volgend moment alweer een realiteit. Die snelheid zorgt voor stress, het gevoel voortdurend iets te missen en op je te tenen te moeten lopen. Bij Your Lab werken we juist met vertraging en verstilling, zodat je meer in het moment raakt, en afgestemd raakt met alles en iedereen om je heen. Je krijgt daardoor een gevoeligheid voor onderstromen die in snelheid van alledag ondergesneeuwd raken. Juist het aanvoelen van die onderstromen, plaats je precies in de tijd en zorgt dat je niet langer reactief bent, maar creatief, de toekomst mede zelf vormgeeft.

Je verschuift in Your Lab van Ego naar Eco.

Vitaliteit

Je krijgt zin in het leven als je geest geïnspireerd is en je lijf fit genoeg is om aan die inspiratie richting te geven. Met beiden gaan we in Your Lab aan de slag: elke ochtend zijn er fysieke oefeningen en diverse meditatievormen waardoor je je lijf krachtig maakt en je geest verruimd. We werken met technieken uit de vechtkunst die ook bijdragen aan focus, samenhang, en weerbaarheid. Door met het lichaam aan de slag te gaan, kunnen ook blokkades die daar zijn opgeslagen worden getransformeerd. Lichaam, geest en intuïtie raken afgestemd.

Onze methode is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als martial arts (vechtkunsten), kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven.

Donaties

Your Lab ontvangt donaties van verschillende fondsen om mensen die niet de financiële middelen hebben toch deel te laten deelnemen, denk aan tienermoeders, jongeren die net uit detentie komen en thuislozen. Fondsen die ons programma ondersteunen zijn: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, Stichting Boschuyzen, VSB Fonds, Haella Fonds en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

Je krijgt fysieke en mentale reflecties, werkt toe naar intuïtief inzicht, en de kennis die je opdoet raakt doorleefd, wordt wijsheid.

De afgelopen jaren hebben we ons met Your Lab gericht op het bij elkaar brengen van mensen met de meest uiteenlopende sociaal culturele achtergronden, zodat er verbinding ontstaat tussen mensen en groepen die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. We hebben onze activiteiten het afgelopen jaar verder toegespitst: de polarisatie in de samenleving lijkt verder toe te nemen, er treedt verruwing en verharding op, en er ontstaat een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Dit leidt tot gevoelens van vervreemding, angst, frustratie en daarmee tot toenemend geweld, zowel verbaal, digitaal als fysiek. Lees onze plannen voor de komende jaren in dit korte beleidsplan: beleidsplan-your-lab.pdf

Verbeelding

Als we ons iets kunnen verbeelden dan kunnen we ja zeggen tegen een toekomst: we zijn bereid om energie te steken om onze verbeelding werkelijkheid te laten worden. De complexe thema’s van deze tijd maken het soms lastig om een toekomst voor te stellen: er is geen eenduidige oplossing omdat de werkelijkheid nu eenmaal niet eenduidig is. We moeten in onze verbeelding leren omgaan met diversiteit en tegenstrijdigheid. Dat vraagt een vorm van verbeelding die uitnodigt tot onderzoek, dialoog, en die inclusief is, zodat iedereen zich gehoord voelt, ook als ideeën tegenstrijdig zijn.

In Your Lab kun je innerlijke conflicten en beperkende gevoels- en denkpatronen transformeren naar vrijheid en kracht.

Vakmanschap

We zitten als samenleving in een transitie, van een oppositiesamenleving naar een verbindingssamenleving. Het wordt helder dat alles met elkaar in relatie staat. Dat vraagt om andere gevoeligheden die leiden tot vakmanschap-skills voor deze nieuwe tijd. Het draait daarin om interesse; aandachtigheid; openheid ten aanzien van andere standpunten; kunnen reflecteren, niet alleen op anderen maar ook op jezelf; kunnen co-creëren; en alle kwaliteiten die nodig zijn om met anderen in dialoog te gaan op een constructieve, creërende manier. Die vakmanschap-skills ontwikkel je bij Your Lab.

DEELNEMER
Stacii
In Your Lab kwam ik mensen tegen die dingen voor zichzelf ondernamen, een bedrijf, een kunstenaar. Wow, dat wil ik ook. Iets maken. Ik had toen al snel door, dat wat ik op de straat doe, dat is allemaal voor niks.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een zeskoppig bestuur die onbezoldigd hun werk verrichten. Het bestuur bestaat uit: Natascha Ritfeld, Karim Erja, Ted van den Berg, Celine van der Ven, Jeroen Ruigrok en Anna de Bie. Verder werken we met een Raad van Advies met internationaal erkende specialisten op het gebied van filosofie, psychologie, antropologie en duurzaam-ondernemen: waaronder Dirk de Wachter, Herman Wijfels, Philipp Blom, Alicja Geschinska, Henk Oosterling en Kees Klomp. In de navigatie vind je bij Team meer achtergrond over de bestuurders en andere betrokkenen bij de organisatie.

Naast de jaarlijkse Your Lab-retraite hebben we ons de afgelopen jaren gericht op het ontwikkelen van een nieuw project: ADAMAS. Dat doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. In een intense vier maanden durende opleiding leiden we jongens en meiden die de taal van 'de straat' kennen op tot Credible Messengers: informele leiders die in hun wijken jongeren gaan behoeden de criminaliteit in te gaan. Het netwerk van Credible Messengers heet ADAMAS, wat staat voor onverwoestbaar. Check ook de website: www.crediblemessengers.nl.
Met hulp van diverse fondsen en de gemeente Amsterdam, willen we jongeren met een complexe achtergrond die vatbaar zijn voor criminaliteit een stem geven en kansen bieden. Daarmee willen we een andere optiek op criminaliteit mogelijk maken: niet straffen en opsluiten maar trauma's transformeren en jongeren bijstaan een plek in de samenleving in te nemen. Lees meer over onze activiteiten van het afgelopen jaar: activiteiten-your-lab.pdf.

We werken met vertraging, verstilling, verbinding, verbeelding, vitaliteit en vakmanschap.

Verbinding

In de huidige geïndividualiseerde samenleving is het idee ontstaan dat ieder op zichzelf staat, los van anderen en de wereld. Persoonlijke ontwikkeling, zelf-hulp, zelf-liefde... Alsof we op ons zelf zouden kunnen bestaan. Niets is minder waar. We zijn met elkaar verbonden. Vaak hebben anderen beter zicht op wie we zijn dan wijzelf. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, leren we onszelf en daarmee ook anderen beter kennen. We krijgen dan zicht op wat werkelijk belangrijk voor ons is. We ontwikkelen in dialoog een voor dat moment betekenisvol kader waarnaar we willen leven, niet opgelegd van buitenaf, maar innerlijk ontwikkeld, en daardoor authentiek en krachtig.

DEELNEMER
Soraia
Ik werd me tijdens Your Lab bewust dat mijn gebrek aan vertrouwen alles te maken heeft met mijn verleden: het meezeulen hiervan als een zwaar verhaal. Ik besef dat mijn verleden mij inderdaad gevormd heeft, maar mijn geluk niet in de weg hoeft te staan. Nu duidelijk is wat de rol van m’n verleden is, kan ik ineens zelf kiezen of ik het bepalend laat zijn voor mijn heden.

Your Lab heeft geen winst-oogmerk. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting wordt conform de notarieel vastgelegde statuten, zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. De boekhouding wordt onder toezicht en controle van MKB Accountants uitgevoerd door het bestuur. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Sociale en maatschappelijke thema’s zijn zo complex geworden en grijpen op elkaar in. We zullen anders moeten leren kijken: niet naar de dingen afzonderlijk, maar juist in hun onderlinge verband. Dat vraagt om een dubbele kwaliteit: kunnen uitzoomen voor overzicht , en inzoomen voor details, zodat onderlinge verbanden helder worden.

Missie

Your Lab is de hoofdactiviteit van Stichting Biography Foundation. We zijn in 2008 begonnen. We richten ons op het samenbrengen van mensen met totaal verschillende achtergronden. Met speciaal ontwikkelde workshops ontwikkelen deelnemers meer verbondenheid met zichzelf, met anderen en de wereld om hen heen. Door een zo divers mogelijke groep bij elkaar te brengen ontstaat er een afspiegeling van de samenleving. Dat levert onverwachte ontmoetingen op die leiden tot meer openheid en compassie. Vooroordelen verdwijnen en er ontstaat meer empathie. Deelnemers ontdekken dat hoe divers we ook in ons gedrag kunnen zijn, we vaak gedreven worden door dezelfde angsten en verlangens. Polarisatie verdwijnt: deelnemers worden ervan bewustzijn dat we met elkaar in relatie staan en dat wanneer we elkaar bekrachtigen er op individueel niveau en als samenleving als geheel kunnen ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.